İyi Düşünen, İyilik Düşünen Bir Ekibin 2022 Seyir Defteri

Alpaslan Durmuş
Kızılay Akademi Başkanı

Türkiye Kızılay Derneğinin eğitim, araştırma ve yayın birimi Kızılay Akademi; afet, göç, sosyal hizmet, gönüllülük, uluslararası yardımlar, insancıl hukuk ve halk sağlığı alanları başta olmak üzere insani çalışmalar alanında faaliyet göstermektedir. Kızılay Akademi, “insan ızdırabını dindirmeyi ve onurunu korumayı amaçlayan tüm faaliyet alanlarını kapsayan” bir çerçeve kavram olarak gördüğü “insani çalışmalar”a ilişkin ürünlerinde teori ve pratik bütünlüğünü gözetir.

Kızılay Akademi; Kızılaycılar, ilgili sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları başta olmak üzere tüm insaniyetperver paydaşlar için bilgi üretme ve bu bilgiyi ilgililerin istifadesine sunma amacındadır. Kızılay Akademi, eğitim ve araştırma çalışmalarına yönelik ilkelerini “Eğitim Politikası” ve “Bilimsel Araştırma ve Yayın Politikası” ile kayıt altına almış ve kamuoyuyla paylaşmıştır. 

2022’de Kızılay Akademi ailesi olarak faaliyet ekosistemimizdeki temel aktörlerimiz üniversiteler, düşünce kuruluşları, eğitim kurumları, Kızılay şubeleri, STK’lar, Birleşmiş Milletler kurumları, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi üyeleri, uluslararası insani yardım kurumları, gönüllüler, öğretmenler, araştırmacılar ve öğrencilerle yoğun etkileşim hâlindeydik. 2022 bizler için eğitim faaliyetlerimizi çeşitlendirerek geliştirdiğimiz, akademik çalışmalarımızın nitelik ve niceliğini arttırdığımız ve yayın çalışmalarımızı kurumsallaştırdığımız, ilaveten faaliyetlerimizi uluslararası zemine taşıdığımız bir yıl oldu.

Program, materyal, eğitici ve öğrenen unsurlarının etkileşimini tesis eden ve yüz yüze ve çevrim içi eğitimler iki ana bileşeninden müteşekkil eğitim çalışmalarımız kapsamında 19 yeni geliştirilen eğitim programı ve 18 güncelleştirilen eğitim modülüyle toplumun farklı kesimlerine yönelik çalışmalarımızı sürdürdük. Bu kapsamda Kızılay bünyesindeki eğiticilerimiz ve uzaktan eğitim sistemimiz aracılığıyla 2022 ’de yılında 578.947 kişiye eğitim ulaştırdık.

Uzaktan eğitim sistemimizle toplumun her kesimine eğitim sunmayı hedefleyen Kızılay Akademi farklı toplumsal gruplara yönelik eğitim içeriklerini insanlığın istifadesine sunmuştur. Uzaktan eğitim çalışmalarımızla gönüllülerimiz ve çalışma arkadaşlarımızın insani yardım alanındaki birikimlerini destekledik. Ayrıca farklı kurumlarla yaptığımız iş birlikleriyle toplumun bütününe hitap eden eğitim faaliyetlerimizi ilgililerin yararlanmasını sağladık.

Kızılay Akademi çatısı altında yürütülen akademik çalışmalar; müstakil araştırma projeleri, farklı kurumlarla araştırma iş birlikleri, araştırmacı destek programları, akademik etkinlikler, araştırmacı ağı kurma ve akademik yayıncılık kategorileri altında toplanabilir. Bu kapsamda 2022’de paydaşı olduğumuz afet alanındaki 2
TÜBİTAK projesinin yürütülmesine katkı sağlarken yeni proje iş birlikleri geliştirdik. Bunun yanı sıra Horizon Europe, Erasmus başta olmak üzere çeşitli uluslararası proje çağrılarına başvurmak üzere proje konsorsiyumları geliştirdik. Mesleki Eğitim Hareketlilik Akreditasyonu sayesinde aldığımız hibeyle insan kaynağımızın mesleki bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek amacıyla çalışma arkadaşlarımızı uluslararası eğitimlere yönlendirdik. 

Kızılay Kültür Sanat Yayınları ve Kızılay Akademi iş birliğiyle telif ve tercümelerden oluşan araştırma-inceleme, biyografi, sözlü tarih, hatırat, belge, anlatı, sanat vb. alanlardaki 15 eserin yayına hazırlık süreçlerini yürüttük. Bu eserlerimiz hem internet ortamından indirilebilir formatta hem de basılı kopya olarak yayımlanmıştır. TRC Journal of Humanitarian Action ve TRC Journal of Medicine dergilerinin yayın süreçlerinin yanı sıra Hilâl-i Ahmer Mecmuaları, kongre bildiri kitapları, araştırma raporları ve tıpkıbasım eserleri de okuyucuların ve araştırmacıların istifadesine sunduk.

Kızılay Akademi olarak  üniversite ve düşünce kuruluşlarıyla araştırma konsorsiyumları kurarak aktif ve sürdürülebilir araştırma iş birlikleri tesis etmekte ve Kızılay’ın birikimini akademik camiayla paylaşmaktayız. Araştırmacı destek programları kapsamında Kızılay’dan veri ve sahaya erişim desteği talep eden araştırmacılara içerik desteği sağlamaktayız. Ayrıca benzer alanlarda çalışan araştırmacılar arasında ağ kurma faaliyetleri yürütmekteyiz. Araştırma çalışmalarımızın diğer bir ayağı akademik faaliyetlere destek kapsamında lisansüstü araştırmalar da dâhil 40 araştırmacıya veri ve sahaya erişim desteği sağladık. İnsani yardım araştırmacıları arasındaki ilişki ve iş birliğini kuvvetlendirmek amacıyla arama konferansları ve tanışma çalıştayları organize ettik. İnsani yardım, afet, göç, sosyal hizmet alanlarındaki lisansüstü programlarla ilişkimizi geliştirmek amacıyla bu programlardaki derslere Kızılay çalışanlarını misafir öğretim üyesi, misafir konuşmacı olarak yönlendirdik ve bu programlara kayıtlı öğrencilerin saha ziyaretlerini organize ettik. 

Kızılhaç ve Kızılay Araştırma Konsorsiyumunun [Red Cross and Red Crescent Research Consortium (RC3)] yürütme kuruluna girdik ve bu vesileyle uluslararası ortaklıklarımızı yeni bir düzeye taşıdık. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi içindeki araştırma yapılarıyla ilişkimizi kurumsallaştıran bu gelişme, eğitim ve araştırma gündemimizi uluslararası gündemle de eşlenik yürütme hedefimizle de örtüşmektedir.

Kızılay Akademi insani çalışmalar alanında akademik literatüre katkı sağlamak, savunuculuk ve gündem oluşturmak amacıyla ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve çalıştaylar organize etmekte veya farklı kurumlarca düzenlenen etkinliklere katkı sağlamaktadır. Uluslararası Afet ve İnsani Yardım Lojistiği Kongresi, II. Uluslararası Maden Suyu Kongresi ve IV. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongrelerinin ana paydaşı olduğumuz gibi Uluslararası Halk Sağlığı Kongresi’ne de destek sağladık. Ayrıca çalışma arkadaşlarımızın bu kongrelere katılmalarını teşvik ederek bu etkinliklerdeki akademik tartışmalara katkı sağladık. Kızılay 2030 vizyonu çerçevesinde geliştirilmiş strateji ve politikaların müzakere edilmesi amacıyla organize ettiğimiz İl Merkezleri Kurultayı ile Şube Personeli Eğitim Programı ve Eğiticilik Becerileri Güncelleme Çalıştayı’nı organize ederek faaliyetlerimizin toplumun kılcallarına kadar yayılmasında en büyük gücümüz olan şubelerimizle etkileşimimizi geliştirdik. Dinî bir vecibe olmasının yanı sıra insani yardım finansmanında önemli kaynaklardan olan zekât konusunda uluslararası aktörlerin katılım sağladığı arama konferansları organize ettik ve bu konuda Kızılay’a ve ilgili insani yardım aktörlerine danışmanlık sağlayacak Kızılay Zekât Danışma Kurulunun çalışmalarını koordine ettik.

2023’te eğitim, araştırma ve yayın konusundaki iş birliklerimizi yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde artırarak geliştirmeyi hedefliyoruz. Uzaktan eğitim platformumuza ekleyeceğimiz yeni eğitim içerikleri ve şubelerimizle ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği hâlinde uygulayacağımız eğitimlere hazırlanıyoruz. İnsani çalışmalar alanındaki akademik faaliyetleri desteklemeye devam edeceğimiz 2023 içinde ev sahibi ve paydaşı olduğumuz ulusal ve uluslararası çalıştay ve sempozyumlar için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Kızılay Akademi olarak “iyi düşünen, iyilik düşünen” bir ekip olduk, tüm paydaşlarımızla birlikte afetlere karşı dirençli birey ve dirençli toplum ilkesi doğrultusunda eğitim, araştırma ve yayın faaliyetlerimizi geliştirmeye ve çeşitlendirmeye devam ediyoruz.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezleri kullanmaktayız.    Daha Fazla Bilgi